วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

หลักการแก้ไขปัญหา

หลักการแก้ไขปัญหา
ในชีวิตประจำวันทุกคนต้องเคยพบกับปัญหาต่างๆ จนอาจกล่าวได้ว่าการแก้ไขปัญหาเป็นกิจกรรมพื้นฐานอย่างหนึ่งของมนุษย์ เมื่อพบกับปัญหา แต่ละคนมีวิธีที่จะจัดการหรือแก้ปัญหาเหล่านั้นแตกต่างกันไป  หากเรานำวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ มาวิเคราะห์ จะพบว่าสามารถสรุปเป็นทฤษฎีซึ่งมีรูปแบบที่แน่นอนได้  และบางครั้งต้องอาศัยการเรียนรู้ในระดับสูงเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างให้สมบูรณ์แบบ 

โดยทั่วไป การแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งอาจทำได้หลายวิธี เช่น เกมทายใจ นอกจากวิธีการแก้ปัญหาที่ยกตัวอย่างมาซึ่งได้แก่  การลองผิดลองถูก  การใช้เหตุผล  การใช้วิธีแยกคำตอบที่ไม่ต้องการ ยังมีวิธีการแก้ปัญหาอีกมากมายที่ผู้แก้ปัญหาสามารถเลือกใช้ให้เข้ากับตัวปัญหาและประสบการณ์ของผู้แก้ปัญหาเอง  แต่อย่างไรก็ตาม  วิธีการเหล่านั้นล้วนมีขั้นตอนที่คล้ายคลึงกัน  และจากการศึกษาพฤติกรรมในการเรียนรู้และแก้ปัญหาของมนุษย์พบว่า โดยปกติมนุษย์มีกระบวนการในการแก้ปัญหา  ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น